top of page
C Plus
C Plus - 抗菌活性测试金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌
C Plus - 自由基功能(抗氧化剂)
C Plus - 免疫刺激功能
C Plus - α葡萄糖苷酶抑制。这证实了有效降低血糖的能力
C Plus - 基质金属蛋白酶-2酶抑制试验在人体皮肤细胞中